Scurt istoric privind evidenţa persoanelor

In România, evidenţa persoanelor a luat fiinţă în anul 1949, prin înscrierea în evidenţă a tuturor locuitorilor ţării şi eliberarea actelor de identitate tuturor românilor care au împlinit vârsta de 14 ani.

Înscrierea în evidenţa persoanelor s-a realizat prin întocmirea unor fişe personale care au constituit evidenta locala si centrală, datele înscrise în aceste fişe fiind actualizate, in sistem manual, ca urmare a modificărilor intervenite in statutul civil al cetăţenilor, in cazul schimbării domiciliului ori al eliberării unui nou act de identitate.

In anul 1990, s-a impus ca o necesitate modernizarea evidenţei persoanelor, astfel încât a fost reglementată şi s-a realizat, prin preluarea in sistem informatic a datelor existente in fişele de evidenţă locală manuală, înfiinţarea Registrului Naţional de Evidenţă a Persoanelor ca principală parte componentă a Sistemului Naţional Informatic de Evidenţă a Populaţiei.

Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor reprezintă ansamblul datelor cu caracter personal ale cetăţenilor români rezultate in urma procesării automate, într-o concepţie unitară, în scopul cunoaşterii numărului, structurii şi mişcării populaţiei pe teritoriul ţării. Acesta funcţionează in sistem deschis servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în condiţiile legii, pentru toate sistemele informatice care prelucrează date nominale privind persoana fizică.

Cele doua sisteme, manual și informatic, au funcţionat în paralel, până în anul 2000, când evidenţa manuală a devenit o arhivă activă, pentru istoricul datelor cetăţenilor români.

Evidenţa cetăţenilor români are drept scop, pe de o parte, cunoaşterea populaţiei şi a mişcării acesteia pe localităţi, iar pe de altă parte, comunicarea de date şi informaţii, în temeiul legii.

Ţinerea evidenţei persoanelor prezintă o deosebită importanţă pentru statul român, în sensul cunoaşterii si individualizării tuturor cetăţenilor ţării, de la data naşterii, al desfăşurării corespunzătoare a multiplelor raporturi dintre instituţiile statului şi cetăţeni, în realizarea drepturilor si obligaţiilor ce revin atât unora, cât şi altora, pentru monitorizarea mişcării populaţiei pe teritoriul ţării si, nu în ultimul rând, pentru a veni în sprijinul structurilor Ministerului Administraţiei si Internelor care desfăşoară activităţi în scopul prevenirii si combaterii infracţiunilor, precum si al instituţiilor cu atribuţii in domeniul apărării, siguranţei naţionale, ordinii si liniştii publice si justiţiei.

Totodată, evidenţa persoanelor şi actele de identitate servesc cetăţenilor pentru a face dovada identităţii, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu si a celei de reşedinţă, necesare la valorificarea drepturilor si obligaţiilor prevăzute în Constituţie, facilitează variatele raporturi juridice între persoanele fizice si oferă informaţiile necesare pentru a fi identificaţi membri de familie, alte rude sau persoane despre care nu se cunosc date de ani de zile.

Evidența cetăţenilor români cu domiciliul în România se ţine după principiul locului de domiciliu al acestora, iar evidența cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate după principiul ultimului domiciliu avut în țară şi după reşedinţa declarată în România.

Ţinerea în actualitate a evidenţei persoanelor şi eliberarea actelor de identitate precum şi a altor documente în sistem de ghişeu unic sunt realizate de către serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, care funcţionează, din aprilie 2005, în subordinea consiliilor locale municipale, ale sectoarelor mun. Bucureşti, orăşeneşti şi comunale, după caz, şi a consiliilor judeţene, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucureşti.

La nivel naţional, Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti este abilitată prin lege de a sprijini, îndruma, coordona şi controla din punct de vedere metodologic activitatea tuturor serviciilor publice comunitare teritoriale de evidenţă a persoanelor, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea activităţilor ce intră în sfera sa de competenţă şi de a da dispoziţii pe linia muncii specifice.

Atât activitatea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cât și cea a serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor are în vedere crearea și respectarea cadrului legal privind ţinerea evidenţei persoanelor şi eliberarea, în sistem de ghişeu unic, a certificatelor de stare civilă, a actelor de identitate, a paşapoartelor, a permiselor de conducere şi a certificatelor de înmatriculare, precum şi prestarea unor servicii de calitate şi în condiţii civilizate cetăţenilor.