Protecția datelor cu caracter personal

INFORMARE cu privire la prelucrările de date cu caracter personal

          1.Identitatea operatorului: Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr.1631

Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate. Activităţile specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt reglementate în principal prin următoarele acte normative:

  • Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.  

         2. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor(R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

         3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se adaugă unele persoane juridice de drept privat, în condiţiile legii. Prevederile Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 a Consiliului Uniunii Europene, nu se aplică prelucrărilor de date cu caracter personal efectuate în cadrul activităţilor în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracţiunilor, sau al executării sancţiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva ameninţărilor la adresa siguranţei publice şi al prevenirii acestora, conform art.2 alin.(2), lit. d). De asemenea, în situaţiile prevăzute de art. 23 alin. (1), prevederile art. 15 nu se aplică în cazul prelucrării de date cu caracter personal efectuate pentru a asigura:

a) securitatea naţională;

b) apărarea;

c) securitatea publică;

d) prevenirea, investigarea, depistarea sau urmărirea penală a infracţiunilor sau executarea sancţiunilor penale, inclusiv protejarea împotriva ameninţărilor la adresa securităţii publice şi prevenirea acestora;

e) alte obiective importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;

f) protejarea independenţei judiciare şi a procedurilor judiciare;

g) prevenirea, investigarea, depistarea şi urmărirea penală a încălcării eticii în cazul profesiilor reglementate;

h) funcţia de monitorizare, inspectare sau reglementare legată, chiar şi ocazional, de exercitarea autorităţii oficiale în cazurile menţionate la literele (a)-(e) şi (g);

         4. Informaţii suplimentare: Datele personale sunt colectate cu ocazia depunerii documentelor necesare în vederea eliberării actelor de identitate, în aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau sunt comunicate de către instituţiile prevăzute la art. 9 alin. (4) din acelaşi act normativ.

            În conformitate cu dispoziţiile art. 12, 13 și 15 din Regulamentului (UE) nr. 2016/679 persoanele vizate au următoarele drepturi:

  • transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a drepturilor persoanei vizate;
  • obţinerea de la operator a informaţiilor necesare cu ocazia colectării  datelor cu caracter personal direct de la persoana vizată;
  • dreptul de acces al persoanei vizate.

            Dreptul de opoziţie, prevăzut la art. 21 din regulament, nu poate fi exercitat în cazul prelucrărilor efectuate de către instituţia noastră, în condiţiile expuse anterior, întrucât datele cu caracter sunt prelucrate în temeiul unor prevederi legale exprese şi, prin urmare, persoana vizată nu se poate opune la această prelucrare, după cum este prevăzut în art. 21 alin. (6).

            Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unor cereri scrise, datate şi semnate, adresate instituţiei noastre.

Totodată, în cap. VIII al Regulamentului (UE) nr. 2016/679, se recunoaşte şi garantează drepturile persoanelor vizate în ceea ce priveşte căile de atac, răspunderea şi sancţiunile.