Definire

Certificatele de stare civilă se eliberează, la cerere, persoanei îndreptăţite, personal, sau, prin împuternicit cu procură specială, autentificată sau procură avocațială, pe baza înregistrărilor şi a menţiunilor înscrise în registrele de stare civilă, inclusiv din registrele întocmite de parohii, din cele deţinute de primării şi de Arhivele Naţionale.

Minorilor cu vârsta de peste 14 ani, care nu au avut niciodată act de identitate, li se eliberează certificatul de naştere la cererea părinţilor sau a reprezentantului legal.

În cazul persoanelor majore neînregistrate la starea civilă, certificatul de naştere se eliberează în baza actului întocmit ca urmare a punerii în aplicare a hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, prin care s-a dispus înregistrarea tardivă a naşterii, la solicitarea structurii de stare civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. care a efectuat verificările în dosarul privind înregistrarea tardivă a naşterii.

Cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate şi cetăţenilor străini ale căror acte de stare civilă sunt înregistrate în ţară li se eliberează certificate pe baza paşaportului; dacă paşaportul este expirat, structura de stare civilă efectuează verificări la structura de evidenţă a persoanelor din cadrul S.P.C.L.E.P., prin care se stabilesc datele cu care acesta este înscris în R.N.E.P.; eliberarea certificatului de stare civilă se face în baza acestor verificări şi a paşaportului expirat sau a titlului de călătorie, după caz.

 

Certificatul de naştere se eliberează titularului actului sau persoanei împuternicite cu procură specială/avocațială pentru persoanele de peste 18 ani posesoare de acte de identitate. Pentru minorii care nu au acte de identitate, precum şi pentru cei puşi sub interdicţie, certificatul de naştere se eliberează părintelui sau reprezentantului legal.

 

Certificatul de căsătorie se poate elibera unuia dintre soţi sau, la cerere, ambilor soţi.

Pentru soţul supravieţuitor sau, în caz de divorţ, pentru motive întemeiate, se pot elibera certificate de căsătorie, cu menţiunile corespunzătoare.

 

Certificatul de deces se eliberează membrilor familiei sau altor persoane îndreptăţite care justifică un interes legitim, cu aprobarea primarului UAT.

 

Actele de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite în străinătate, la autoritățile locale competente, se transcriu obligatoriu, în registrele de stare civilă române, în termen de 6 luni de la întoarcerea în țară sau de la primirea din străinătate a certificatului ori a extrasului de stare civilă.

 

Cererile de transcriere se depun la SPCLEP sau la primăria UAT de la locul de domiciliu al solicitantului și se aprobă de către primari, după ce s-a obținut avizul DJEP.

Cererile de transcriere privind cetățenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, se transcriu cu aprobarea primarului sect.1 al mun. București și cu avizul DGEP al mun. București.

 

Cererile de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil cu privire la nume, produse în străinătate, se depun personal sau, prin împuternicit cu procură specială la SPCLEP sau, după caz, la primăria U.A.T. care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea, cu aprobarea DJEP.

 

Cererile de schimbare a numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă, se depun la SPCLEP sau, după caz, la primăria U.A.T. de la locul de domiciliu al solicitantului, în nume propriu ori, prin împuternicit cu procură specială autentificată. În situația cetățeanului român cu domiciliul în străinătate, cererea se depune la SPCLEP sau, după caz, la primăria U.A.T. de la ultimul domiciliu avut în România, iar dacă nu a avut vreodată domiciliul în România, la DSC – sector 1 București.

 

Înregistrarea tardivă a nașterii, după împlinirea termenului legal de 1 an se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului U.A.T. în a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al D.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B.

Cererea privind înregistrarea naşterii după împlinirea termenului de 1 an se depune fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să înregistreze naşterea, fie la S.P.C.L.E.P./primăria în raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neînregistrată, respectiv sediul, instituţia interesată.

 

Cererile de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil cu privire la nume, produse în străinătate, se depun personal sau, prin împuternicit cu procură specială la SPCLEP sau, după caz, la primăria U.A.T. care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze mențiunea, cu aprobarea DJEP.

 

In conformitate cu prevederile legale, certificatele de stare civilă prezentate cu modificări, ştersături, adăugări sau neconcordanţe cu privire la datele înscrise, se reţin de către lucrătorii S.P.C.L.E.P. sau de ofiţerul de stare civilă din cadrul primăriei unităţii administrativ-teritoriale şi se trimit instituţiei emitente în vederea anulării şi eliberării unui nou certificat de stare civilă.