Cadrul legislativ

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI

 • O.G. nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Regulamentul U.E. nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 a Consiliului Uniunii Europene. 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • H.G. nr.255/2024 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;
 • H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea și transmiterea în străinătate a certificatelor și extraselor de pe actele de stare civilă, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autorități publice centrale și locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.U.G.  nr. 97/2005  privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale   cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a  dispozițiilor OUG nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea ghișeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
 • H.G. nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea nr. 21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopției, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;
 • Orice alte acte normative cu incidență în domeniul specific de activitate.