Cadrul legislativ

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ȘI FUNCŢIONAREA DIRECȚIEI

 • O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului, managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul U.E. nr. 679/27.04.2016 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46 a Consiliului Uniunii Europene. 
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • O.G. nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe calea administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 220/2006 pentru aprobarea Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor şi adeverinţelor de către autorităţi publice centrale şi locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.U.G.  nr. 97/2005  privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale   cetăţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a  dispoziţiilor OUG nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutul actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil;
 • Ordinul Ministrului administrației și internelor nr. 1260/2006 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea ghișeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;
 • H.G. nr. 1982/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, republicată, precum și a formei și conținutului cărții electronice de identitate, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărţii electronice de identitate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Orice alte acte normative cu incidenţă în domeniul specific de activitate.