Despre instituţie / Despre noi

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad  s-a înfiinţat ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Judeţean Arad,  începând cu data de 01.04.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Arad nr. 180 din 21.12.2004, în conformitate cu prevederile  O.G.  nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări  prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale H.G nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare. La înfiinţare a avut denumirea de ‘Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor al Judeţului Arad‘, denumire schimbată prin Hotărârea nr. 56 din 23.02.2007 a Consiliului Judeţean Arad.

Instituţia a fost înfiinţată prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Arad, precum şi a Biroului de Evidenţă a Populaţiei din cadrul Serviciului Judeţean de Evidenţă Informatizată a Persoanei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.

Scopul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Arad este acela de a exercita competenţele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă, evidenţă a persoanelor  precum şi de eliberare a documentelor în sistem de ghişeu unic.

 

Modalităţile de contestare a deciziei instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

 • în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază  sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituţiei publice.  

           

Sursele de finanţare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a  Persoanelor Arad :     

 • transferuri din bugetul Consiliului Judeţean Arad
 • venituri proprii din prestări servicii

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 • coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
 • coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
 • furnizează, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenţă a populaţiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenţă a populaţiei;
 • utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
 • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;
 • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor și oficiile de stare civilă din cadrul UAT cu imprimatele necesare activităţii de evidenţă a persoanelor şi stare civilă, distribuite de M.A.I – DGEP;
 • monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecţiei datelor referitoare la persoană;
 • gestionează resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
 • ţin evidenţa şi păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, şi efectuează menţiuni pe acestea, conform comunicărilor primate;

 

Începând cu data de 15.03.2010 Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Arad are competenţa să elibereze acte de identitate pentru cetăţenii care au domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului. În conformitate cu prevederile art.14^1 din O.U.G. nr.97/2005 cu modificările şi completările ulterioare, direcţia judeţeană poate elibera acte de identitate și dovezi de reședință și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței pentru soluţionarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării documentului.

Situaţia deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susţinerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operaţiuni notariale/bancare, etc.

Cetăţenii aflaţi într-una din situaţiile mai sus prezentate,  formulează o cerere scrisă susţinută de documente justificative (adeverinţă medicală, certificat de handicap, invitaţie, etc) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei, care se supune aprobării directorului executiv al D.J.E.P. Arad.