Despre instituţie

Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Arad  s-a înființat ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Județean Arad,  începând cu data de 01.04.2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 180 din 21.12.2004, în conformitate cu prevederile  O.G.  nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, aprobată cu modificări și completări  prin Legea nr. 372/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale, cu modificările și completările ulterioare.

Instituția a fost înființată prin reorganizarea Serviciului de Stare Civilă din aparatul propriu al Consiliului Județean Arad, precum și a Biroului de Evidență a Populației din cadrul Serviciului Județean de Evidență Informatizată a Persoanei din structura Ministerului Administrației și Internelor.

 

Începând cu data de 23.02.2007, prin Hotărârea nr. 56 din 23.02.2007 a Consiliului Județean Arad, Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor al Județului Arad și-a schimbat denumirea în  Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad.

Scopul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Arad este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă, evidență a persoanelor  precum și de eliberare a documentelor în sistem de ghișeu unic.

 

Modalitățile de contestare a deciziei instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate:

 • în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute de Legea nr. 544/2001, aceasta poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritorială domiciliază sau în a cărui rază teritorială se află sediul instituției publice.  

 

Sursele de finanțare ale Direcției Județene de Evidență a  Persoanelor Arad :     

 • transferuri din bugetul Consiliului Județean Arad
 • venituri proprii din prestări servicii

 

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • actualizează Registrul național de evidență a persoanelor;
 • coordonează și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
 • coordonează și controlează modul de gestionare și de întocmire a registrelor de stare civilă;
 • furnizează, în cadrul Sistemului național informatic de evidență a populației, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidență a populației;
 • utilizează și valorifică Registrul național de evidență a persoanelor;
 • asigură emiterea certificatelor de stare civilă, a cărților de identitate și a cărților de alegător;
 • aprovizionează serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor și oficiile de stare civilă din cadrul UAT cu imprimatele necesare activității de evidență a persoanelor și stare civilă, distribuite de M.A.I – DGEP;
 • monitorizează și controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurării protecției datelor referitoare la persoană;
 • gestionează resursele materiale și de dotare necesare activității proprii;
 • țin evidența și păstrează registrele de stare civilă, exemplarul 2, și efectuează mențiuni pe acestea, conform comunicărilor primate;

 

Începând cu data de 15.03.2010 Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Arad are competența să elibereze acte de identitate pentru cetățenii care au domiciliul sau reședința pe raza județului. În conformitate cu prevederile art.14^1 din O.U.G. nr.97/2005 cu modificările și completările ulterioare, direcția județeană poate elibera acte de identitate și dovezi de reședință și/sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței pentru soluționarea unor cazuri deosebite care impun celeritatea eliberării documentului.

Situația deosebită în care se poate afla solicitantul are în vedere: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare, etc.

Cetățenii aflați într-una din situațiile mai sus prezentate,  formulează o cerere scrisă susținută de documente justificative (adeverință medicală, certificat de handicap, invitație, etc) din care să rezulte motivul pentru care solicită eliberarea actului de identitate sau înscrierea mențiunii privind stabilirea reședinței, care se supune aprobării directorului executiv al D.J.E.P. Arad.