Compartimentul relații publice și secretariat

 • întocmeşte sau participă la întocmirea proiectelor de acte normative cu caracter intern ce au legătură cu activitatea direcţiei
 • urmăreşte eficienţa aplicării reglementărilor interne în activitatea de profil şi face propuneri pentru îmbunătăţirea lor
 • avizează pentru legalitate actele normative cu caracter individual emise de directorul general al direcţiei, potrivit competenţei, precum şi orice alte acte care pot angaja răspunderea patrimonială a direcţiei
 • reprezintă şi apără interesele direcţiei în procesele de contencios administrative sau de soluţionare a plângerilor în materie contravenţională
 • participă la negocierea sau avizarea, potrivit legii, a contractelor, precum şi a altor acte încheiate de direcţie, care angajează răspunderea juridică a acestuia
 • verifică modul în care se aplică dispoziţiile legale cu privire la apărarea secretului de stat şi de serviciu ,modul de manipulare şi de păstrare a documentelor secrete
 • organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ
 • acordă asistenţă juridică comisiilor de disciplină
 • asigură colaborarea cu mijloacele de informare în masă pentru a informa cetăţenii asupra ultimelor modificări apărute în legislaţia privind evidenţa persoanelor şi stare civilă
 • publica anunţurile importante în legătură cu activitatea direcţiei
 • conform Legii 544/2001 asigură relaţiile cu publicul şi informarea acestuia în legătură cu datele care privesc activităţile instituţiei , constituind informaţii de interes public.