Compartimentul resurse umane şi pregătire profesională

  • coordonează şi asigură activităţile privind recrutarea, selecţia, formarea, încadrarea, pregătirea continuă, evaluarea, promovarea în carieră, motivarea, recompensarea, sancţionarea, precum şi evidenţa şi prelucrarea automată a datelor referitoare la funcţionarii publici şi personalul contractual din structura direcţiei judeţene de evidenţă a persoanelor;
  • organizează şi desfăşoară concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul direcţiei judeţene;
  • întocmeşte şi actualizează statul de funcţii şi organigrama instituţiei în funcţie de modificările intervenite;
  • asigură respectarea reglementărilor legale privind acordarea concediilor de odihnă şi a altor tipuri de concedii, precum şi a unor drepturi salariale de care beneficiază personalul din cadrul direcţiei;
  • întocmeşte şi gestionează documentele de personal (dosarele profesionale, dosarele de personal, etc.) şi emite documentele de legitimare pentru personalul din cadrul direcţiei judeţene;
  • asigură, împreună cu celelalte structuri ale direcţiei judeţene, programarea şi coordonarea activităţii de specializare şi perfecţionare a pregătirii personalului, în scopul îndeplinirii standardelor de performanţă;
  • informează Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti cu privire la modificările intervenite în situaţia personalului detaşat de la Ministerul Administraţiei şi Internelor;
  • comunică Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici informaţiile referitoare la funcţiile publice şi funcţionarii publici, conform prevederilor legale în vigoare.