Compartimentul financiar contabilitate

  • asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile, în conformitate cu dispoziţiile legale
  • urmăreşte, periodic, realizarea în bune condiţii a indicatorilor financiari aprobaţi prin bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi respectarea disciplinei de plan şi a celei financiare
  • asigură întocmirea documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, în colaborare cu şefii serviciilor şi compartimentelor din cadrul serviciului
  • asigură plata integrală şi la timp a drepturilor băneşti ale personalului şi dispune sau propune măsuri, potrivit legii, pentru soluţionarea cererilor, reclamaţiilor şi sesizărilor referitoare la calcularea şi plata acestora
  • urmăreşte vărsarea, la termen şi în cuantumurile stabilite, a sumelor ce constituie venituri bugetare ori obligaţii către alte persoane fizice şi juridice
  • raportează lunar, situaţia privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli
  • analizează şi avizează documentaţia aferentă perfectării unor contracte sau lansării unor comenzi
  • dispune efectuarea inventarierii la termenele stabilite şi în conformitate cu dispoziţiile legale